NHÓM DỊCH:
Hoa Phong Lữ
5 truyện
Last updated: 13/09/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Thành lập ngày 2/6/2021. Nhóm dịch có con bót ăn tạp nên thể loại nào cũng có =)))