NHÓM DỊCH:
Trân Châu Sugast
1 truyện
Last updated: 15/01/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm làm PLN và edit truyện ngôn tình là chủ yếu.