NHÓM DỊCH:
Yumota
1 truyện
Last updated: 10/06/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Hiện nhóm mới thành lập. Hiện nhóm nhận làm các bộ truyện hay nhưng bị drop từ 3 tháng trở lên (và có sự đồng ý của bên đã đạch gạch), ngoài ra nhóm cũng nhận yêu cầu làm truyện nếu nhóm có khả năng.