THỂ LOẠI:
Action
6,570 truyện
Last updated: 28/05/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
';