THỂ LOẠI:
School Life
4,396 truyện
Last updated: 28/05/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học
';